Skip to main content

Stejkholderi, inspiracija našeg rasta!

Posvećeni smo povećanju vrednosti koje donosimo našim stejkholderima, ceneći njihovo poverenje i čuvajući njihove investicije. Poštovaćemo sve zakonske regulative i pravila koja se odnose na korporativno upravljanje i organizaciju, poslovne obaveze i poreze, kao i dozvole za obavljanje posla.

Smatramo da je bliska saradnja i komunikacija sa našim stejkholderima deo naših svakodnevnih aktivnosti. Cenimo dijalog sa svim stejkholderima bez obzira na njihove stavove i želimo da se povežemo sa njima na konstruktivan način i sa dugoročnim uticajem.

Stejkholderi EP Belt d.o.o. Loznica su pojedinci, grupe i organizacije koje su direktno ili indirektno povezane i utiču na kompaniju, kao i oni pojedinci, grupe i organizacije na koje EP Belt d.o.o. Loznica utiče. Naši relevantni stejkholderi su:

  • Zaposleni
  • Klijenti
  • Dobavljači
  • Vlasnik
  • Mediji, zainteresovane grupe, lokalna zajednica i šira javnost
  • Potencijalni investitori
  • Lokalni, nacionalni i međunarodni predstavnici zakona

Naša saradnja sa stejkholderima zasniva se na  principima ekspertize, integriteta, poštenja, saradnje i dijaloga, dostupnosti, stvaranja vrednosti i partnerstva.

EP Belt d.o.o. Loznica je sertifikovan prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Stejkholderi EP Belt